مخروط بازار خراسان بجنورد بجنورد خراسان شمالی

مخروط: بازار خراسان بجنورد بجنورد خراسان شمالی گوشت مرغ جهاد کشاورزی حضرت قلی حیدری

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه وقت اجرای مصاحبه آزمون دکتری وزارت بهداشت اعلام شد

مرکز سنجش آموزش پزشکی وقت اجرای و شرح مرحله مصاحبه آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی را اعلام کرد.

وقت اجرای مصاحبه آزمون دکتری وزارت بهداشت اعلام شد

وقت اجرای مصاحبه آزمون دکتری وزارت بهداشت اعلام شد

عبارات مهم : تخصصی

مرکز سنجش آموزش پزشکی وقت اجرای و شرح مرحله مصاحبه آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، مرحله دوم (مصاحبه) آزمون دکتری تخصصی (PH.D) جهت رشته های علوم پایه، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی از تاریخ 19 تیر تا اول مرداد 97 جهت رشته های داروسازی در تاریخ های 16 و 17 تیر 97 و جهت رشته های پژوهشی از تاریخ 14 تیر تا 7 مرداد 97 برگزار می شود.

در گروه رشته های علوم پایه، بهداشت و تخصصی و دندانپزشکی مصاحبه به صورت ساختارمند و در قالب چند ایستگاه مجزا (شامل تسلط بر آخر نامه مقطع قبلی و مقاله مستخرج از آن، جستجوی منابع علمی، توانایی ارائه مطالب علمی، تسلط بر زبان انگلیسـی و موضـوعات تخصصی رشته) برگزار خواهد شد. در هریک از ایستگاه های مصاحبه ساختارمند، راهنمای ایسـتگاه مربوطـه در اختیار داوطلب قرار میگیرد و بعد از حضور داوطلب در هر ایستگاه در وقت تعیین شده است (در حدود 10 دقیقـه) ممتحنین با استفاده از چک لیستهای موجود جهت هر ایستگاه، به ارزیابی داوطلب خواهند پرداخت.

بر اساس مصوبه نوزدهمین جلسه شورای علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، از سال تحصیلی 97-96 و بـه بعد قبولی نهایی در آزمون منوط به کسب حد نصاب حداقل 30 درصد از کل نمره آزمون مصاحبه، بـا رعایـت سـایر شرایط و مقررات هست.

اطلاعات مربوط به آدرس و تاریخ مصاحبه در هر دانشگاه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir قابل مشاهده است و اطلاعـات دقیـق تر در مورد وقت اجرای مصاحبه داوطلبان در سایت دانشگاه درج خواهد می شود بنابراین بـرای اطمینـان از زمـان دقیـق مصاحبه مراجعه به سایت دانشگاه برگزار کننده الزامی هست. عدم حضور به موقع در مصاحبه به منزله انصراف از آزمون است.

با توجه به اینکه ارائه آخر نامه در وقت مصاحبه الزامی هست، داوطلبان مورد نیاز است حتما یک نسخه از پایـان نامه خود را همراه داشته باشند و دانشجویان ترم آخر نیز باید آخر نامه دفاع شده است یا آماده دفاع خود را جهت ارائه به گروه مصاحبه کننده به همراه داشته باشند. عدم ارائه آخر نامـه موجـب کسـرامتیاز مربوط به این بخش می شود.

به گزارش مرکز سنجش آموزش پزشکی، در رشته هایی که در دو منطقه آمایشی مصاحبه به عمل میآید، داوطلبان بر اسـاس نمـره و انتخـاب خـود و در صورت تکمیل نشدن ظرفیت آن منطقه آمایشی، به هر دو یا یکی از دو محل معرفی شده است اند، داوطلبانی کـه بـه دو منطقه معرفی میشوند دارای دو نمره مصاحبه خواهند بود و نمره هر مصاحبه مربوط به دانشگاه های همـان منطقه آمایشی است.

وقت اجرای مصاحبه آزمون دکتری وزارت بهداشت اعلام شد

واژه های کلیدی: تخصصی | بهداشت | ایستگاه | دانشگاه | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog